Page 28 - Aktinologia 02-14

Basic HTML Version

76
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Τόμος 45, (2-3):76-85, 2014
Θ. Ν. Σπυριδόπουλος
1
, Α. Νικολοπούλου
1
, Μ. Πετρά
2
, Α. Στρατηγοπούλου
1
Ι. Χάγερ
2
, Ν. Ευλογιάς
1
Καλοήθεις όγκοι των οστών σε παιδιά και
εφήβους: σύνοψη των απεικονιστικών
ευρημάτων και διαγνωστική προσέγγιση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γνώση της ηλικίας και του φύλου του ασθενούς
σε συνδυασμό με τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά των
καλοήθων οστικών αλλοιώσεων μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στη διαφορική διάγνωσή τους, την πιθα-
νότερη τελική διάγνωση, ως εκ τούτου και την αντι-
μετώπισή τους. Το οστεοχόνδρωμα αποτελεί τον συ-
χνότερο καλοήθη όγκο των οστών, ακολουθούμενο
από την ανευρυσματική κύστη. Η συνολική επίπτωση
των καλοήθων οστικών όγκων είναι υψηλότερη στα
αγόρια. Στα βρέφη συναντάται συχνότερα το χόνδρω-
μα και η ινώδης δυσπλασία, που παρουσιάζουν μια
σταθερή αύξηση της επίπτωσής τους σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Στην ηλικία των 10 ετών περίπου, παρατη-
ρείται αυξημένη επίπτωση για τη μονήρη οστική κύ-
στη, το μη οστεοποιηθέν ίνωμα και το οστεοβλάστω-
μα. Γενικά, οι καλοήθεις οστικοί όγκοι εμφανίζουν
ομαλή, σαφώς αφοριζόμενη παρυφή, με σκληρυντι-
κά όρια. Μπορεί να προκαλούν διεύρυνση του αυ-
λού και λέπτυνση του φλοιού λόγω της χρόνιας πίε-
σης που εξασκούν, μπορεί δε σπάνια να προκαλούν
διάσπασή του (εκτός εάν υπάρξει κάκωση στην περι-
οχή και πιθανό κάταγμα). Δεν επεκτείνονται κατά κα-
νόνα στα παρακείμενα μαλακά μόρια, ενώ η πιθανή
περιοστική αντίδραση συναντάται συνήθως σε περι-
πτώσεις κατάγματος.
Λέξεις-κλειδιά:
καλοήθης, οστά, όγκος, βλάβη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα νεοπλάσματα του μυοσκελετικού συστήματος αν
και είναι σχετικά σπάνια συγκριτικά με τους όγκους
των άλλων οργάνων του σώματος, εμφανίζουν αυξη-
μένη επίπτωση σε νεαρά άτομα (μικρότερα των 30 ε-
τών)
1
. Τα περισσότερα εξ αυτών διαγιγνώσκονται σε
παιδιατρικούς ασθενείς, επαγόμενα από ορμόνες και
παράγοντες που διεγείρουν τη φυσιολογική ανάπτυ-
ξη των οστών. Ως εκ τούτου, ορισμένοι από τους κα-
λοήθεις όγκους των οστών δεν εξελίσσονται μετά το
πέρας της σκελετικής ωρίμανσης.
Η κλινική εικόνα των νεοπλασμάτων των οστών εί-
ναι συχνά παρόμοια με την εικόνα μικροβιακών και
μη παθήσεων των οστών. Τα συμπτώματά τους είναι
συνήθως μη ειδικά, και περιλαμβάνουν άλγος (αμ-
βλύ/ βύθιο, συσχετιζόμενο ή μη με αθλητικές δρα-
στηριότητες, υποτροπιάζον, στάσιμο ή επιδεινούμε-
νο/ νυκτερινό), εστιακή διόγκωση, ψηλαφητή μάζα με
ή χωρίς σημεία φλεγμονής (αυξημένη θερμότητα, ε-
ρυθρότητα και ήπιο οίδημα). Οι χαρακτήρες της ψη-
λαφητής μάζας έχουν κλινική σημασία: συμπαγής ή
ευπίεστη, κινητή ή συμφυόμενη με τους γύρω ιστούς,
1
Ακτινολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης
2
Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης