Διάγνωση ηπατικών μεταστάσεων από αγγειοβριθές πρωτοπαθές νεόπλασμα με ελικοειδη ή πολυτομική αξονική τομογραφία: η αξία της σάρωσης κατά την αρτηριακή φάση.

Τόμος 42, (2):111-124, 2011

Β. Μανιάτης1, Χ. Χρυσικόπουλος², Α. Παπαδόπουλος³, Α. Ρουσάκης4

1: Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων ΙΑΣΩ General, Χολαργός
2: Διαγνωστικό Κέντρο Ευρωδιάγνωση, Κέρκυρα
3: Ιατρόπολις - Μαγνητική Τομογραφία Διαγνωστικό Κέντρο, Χαλάνδρι
4: Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, ΥΓΕΙΑ ΔΘΚΑ, Μαρούσι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: η αξιολόγηση της αρτηριακής φάσης σε ελικοειδή ή πολυτομική αξονική τομογραφία, για
τη διάγνωση ηπατικών μεταστάσεων, σε ασθενείς με μη-ηπατοκυτταρικό αγγειοβριθές πρωτοπαθές
νεόπλασμα.

Υλικό-Μέθοδος: μελετήθηκαν αξονικές τομογραφίες κοιλίας 131 ασθενών που έπασχαν απόαγγειοβριθές νεόπλασμα (καρκίνος μαστού: 52 περιπτώσεις, κακόηθες μελάνωμα: 25, καρκίνος νεφρού: 17, καρκινοειδές: 14, σάρκωμα: 14, μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς: 5, κακόηθες νησιδίωμα: 4. Όλοι υπεβλήθησαν σε τριφασική (μία σάρωση πριν και δύο σαρώσεις μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού) αξονική
τομογραφία. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού ελήφθησαν τομές σε αρτηριακή και φλεβική
φάση σκιαγραφικής ενίσχυσης.

Αποτελέσματα: Συνολικά ανεδείχθησαν 706 ηπατικές μεταστάσεις. 491 μεταστάσεις ανεδείχθησαν στην απλή φάση (ευαισθησία 70%), 570 στην αρτηριακή (ευαισθησία 81%) και 583 στη φλεβική (ευαισθησία 83%). Η αρτηριακή φάση της εξέτασης ήταν η μόνη θετική σε 10,6% του συνόλου των μεταστάσεων.
Αυτό παρατηρήθηκε σε μεγάλο ποσοστό μεταστάσεων από κακόηθες νησιδίωμα (37%) και καρκινοειδές (28%). Παρατηρήθηκε επίσης σχετικά συχνά σε καρκίνο νεφρού (17%) και μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (15%) και σπάνια σε καρκίνο μαστού (5%) και μελάνωμα (4%).

Συμπεράσματα: Η φλεβική φάση της εξέτασης του ήπατος παραμένει η πλέον ευαίσθητη για την ανάδειξη μεταστάσεων σε ασθενείς με μη-ηπατοκυτταρικό αγγειοβριθές πρωτοπαθές νεόπλασμα. Η αρτηριακή φάση είναι χρήσιμη στην ανάδειξη αγγειοβριθών μεταστάσεων καθώς επίσης συνεισφέρει σημαντικά και στον χαρακτηρισμό μιάς εστιακής ηπατικής βλάβης. Προτείνουμε το πρωτόκολλο εξέτασης ήπατος για ανάδειξη μεταστατικών εστιών, σε ασθενείς με πρωτοπαθές μη-ηπατοκυτταρικό αγγειοβριθές νεόπλασμα να περιλαμβάνει: α) σε καρκίνο μαστού και σάρκωμα: απλή και φλεβική φάση, β) σε μελάνωμα: απλή ή αρτηριακή και φλεβική φάση, γ) σε καρκίνο νεφρού: απλή, αρτηριακή και φλεβική φάση, δ) σε καρκινοειδές, κακόηθες νησιδίωμα και μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα: αρτηριακή και φλεβική φάση.

Read more...

Μη οδοντογενείς όγκοι της γνάθου: Ευρήματα στην Υ.Τ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣH

Μη οδοντογενείς όγκοι της γνάθου: Ευρήματα στην υπολογιστική τομογραφία

Μ. Χασιώτου, Μ. Ιωαννίδου, Μ. Ζαρίφη

Τμήμα Απεικονιστικών Μεθόδων, Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των απεικονιστικών χαρακτηριστικών των μη οδοντογενών ΧΚΕ της γνάθου με την ΥΤ. Μελετήσαμε τις αξονικές τομογραφίες 21 παιδιών (15 αγόρια και 6 κορίτσια) ηλικίας 3 έως 15 ετών που προσήλθαν στο τμήμα μας για αξονική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου, με κλινική ένδειξη "διόγκωση γνάθου".
Όλες οι περιπτώσεις είχαν υποβληθεί σε ιστολογική μελέτη και περιελάμβαναν: ηωσινόφιλο κοκκίωμα (4), λέμφωμα (ΝHL) (4), ινώδης δυσπλασία (3), μεταστατικό νευροβλάστωμα (3), οστεοσάρκωμα (2), σάρκωμα Εwing (1), αρχέγονος νευροεκτοδερμικός όγκος (PNET) (1), ανευρυσματική κύστη (1), ενδοοστικό αιμαγγείωμα (1) και οστέωμα (1).
Οι εξεργασίες εντοπίζονταν στην κάτω γνάθο οι 16 και στην άνω οι 7. Σε 2 ασθενείς συνυπήρχε συμμετοχή άνω και κάτω γνάθου
Οι 14 ΧΚΕ ήταν λυτικές και οι 7 βλαστικές.
Τα ευρήματα της υπολογιστικής τομογραφίας περιελάμβαναν οστική διαπλάτυνση (15), περιοστική αντίδραση (7), διάσπαση φλοιού (10), οστική καταστροφή (5), συνοδός μάζα μαλακών μορίων (11), επιπλέοντες οδόντες (5), διαφραγμάτια (2) και λεμφαδενοπάθεια (3).
Σε 8 ασθενείς απεικονίστηκαν ευρήματα σε παρακείμενα ανατομικά μόρια του σπλαγχνικού κρανίου.
Συμπερασματικά, η ΥΤ εκτίμησε με ευχέρεια την εντόπιση, την έκταση και την εξωοστική επέκταση της νόσου, αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την καλοήθη ή κακοήθη φύση της ΧΚΕ, ούτε να προσεγγίσει ιστολογικά τη βλάβη.

Read more...

Αδενοκαρκίνωμα μέσης γραμμής, αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας: Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Αδενοκαρκίνωμα μέσης γραμμής αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας: Ενδιαφέρουσα Περίπτωση.

Ι. Καλογερόπουλος, Μ. Σκυλακάκη, Α. Παρλαμέντη, Π. Πιπερόπουλος

Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Γ.Π.Ν. Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"

Περίληψη
Παρουσιάζεται μια περίπτωση αδενοκαρκινώματος μέσης γραμμής, αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας, με πρώτη εκδήλωση μεταστατική διήθηση του μεσοθωρακίου.
Πρόκειται για ασθενή 75 ετών που προσήλθε στο νοσοκομείο μας παραπονούμενος κυρίως για δυσφαγία και στον οποίο παρά τον ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο , δεν κατέστη δυνατή η ανάδειξη της πρωτοπαθούς εστίας.

Read more...

Μεταστάσεις στον περινεφρικό χώρο από καρκίνο πνεύμονα

Μεταστάσεις στον περινεφρικό χώρο από καρκίνο πνεύμονα

Σ. Παπαϊωάννου, Γ. Ροδοκαλάκης, Κ. Τσιτουρίδης, Ι. Δαυίδης, Α. Κοτσιαμάνη, Μ. Αρβανίτη, Ι. Τσιτουρίδης

Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή:Ο περινεφρικός χώρος αποτελεί τμήμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και οριοθετείται από την πρόσθια περινεφρική περιτονία ή πρόσθια περιτονία του Gerota και την οπίσθια περινεφρική περιτονία ή οπίσθια περιτονία του Gerota ή περιτονία του Zuckerkandl. Η μεταστατική νόσος στον περινεφρικό χώρο αποτελεί μια ασυνήθη, αλλά αναγνωρισμένη παθολογική οντότητα. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των ευρημάτων των μεταστάσεων στον περινεφρικό χώρο από καρκίνο του πνεύμονα.
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 13 ασθενείς με νεόπλασμα πνεύμονα και απεικονιστικά ευρήματα από τον περινεφρικό χώρο (10 άνδρες και 3 γυναίκες, 43-79ετών, μέσος όρος ηλικίας 63,5 έτη. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν με ελικοειδή αξονική τομογραφία (Αξονικός Τομογράφος Picker PQ 5000) άνω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαστικού.
Αποτελέσματα: Σε 8 περιπτώσεις οι βλάβες ήταν αμφοτερόπλευρες και σε 5 περιπτώσεις ετερόπλευρες, εκ των οποίων στις 4 η μετάσταση ήταν σύστοιχα με τον πρωτοπαθή όγκο και σε 1 αντίστοιχα. Το μέγεθος των μεταστάσεων ήταν ποικίλο και κυμαινόταν από μόλις διακριτές βλάβες ως 4,5εκ. ενώ σε μια περίπτωση εκτός από μεταστατικούς όζους, υπήρχε και διάχυτη διήθηση του περινεφρικού λίπους. Στις 11 ασθενείς οι βλάβες εμφάνισαν ήπιο και ομοιογενή εμπλουτισμός και στις λοιπές περιπτώσεις μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαστικού, απεικονίστηκε υπόπυκνο κέντρο, λόγω νέκρωσης.
Συμπέρασμα: Οι μεταστάσεις του περινεφρικού χώρου από νεοπλασία του πνεύμονα αποτελούν τις πιο συχνές νεοπλασματικές διηθήσεις αυτού. Η αξονική τομογραφία αποτελεί εξέταση εκλογής για τη σταδιοποίηση των ασθενών αυτών και την ανάδειξη της παθολογίας του περινεφρικού χώρου.

Read more...

Μεταστάσεις στο διαφανές διάφραγμα: απεικόνιση με αξονική και μαγνητική τομογραφία

Μεταστάσεις στο διαφανές διάφραγμα: απεικόνιση με αξονική και μαγνητική τομογραφία

Χ. Χρυσικόπουλος [2], Δ. Σαββίδου [1], Β. Μανιάτης [1], Α. Ρουσάκης [1], Ι. Ανδρέου [1]

[1]Τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας ΔΘΚΑ "ΥΓΕΙΑ",
[2]Aκτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κέρκυρας

Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις μεταστάσεων στο διαφανές διάφραγμα. Η αρχική εντόπιση ήταν και στις δύο περιπτώσεις ο πνεύμονας. Στη μία περίπτωση στην αξονική τομογραφία ανεδείχθη ανώμαλη πάχυνση του διαφανούς διαφράγματος και πρόσληψη του χορηγηθέντος σκιαγραφικού. Επίσης, συνυπήρχε εκτεταμένη επενδυματική-υποεπενδυματική διήθηση του κοιλιακού συστήματος. Στη δεύτερη περίπτωση στη μαγνητική τομογραφία απεικονίστηκαν πολλαπλές αλλοιώσεις με δακτυλιοειδή πρόσληψη του σκιαγραφικού στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στην παρεγκεφαλίδα και στη γέφυρα. Ένας επιπρόσθετος όζος ανεδείχθη στο διαφανές διάφραγμα.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK