Υπερηχογραφική εκτίμηση των διαστάσεων των νεφρών παιδιών ηλικίας έως 5 ετών: Συσχέτιση με τα σωματικά χαρακτηριστικά και σύγκριση με τα παιδιατρικά ομοιώματα που χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία

Υπερηχογραφική εκτίμηση των διαστάσεων των νεφρών παιδιών ηλικίας έως 5 ετών: Συσχέτιση με τα σωματικά χαρακτηριστικά και σύγκριση με τα παιδιατρικά ομοιώματα που χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία

Μ. Φωτάκης[1], Ι. Οικονόμου[2], Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου[1], Κ. Ψαρράκος[1]

[1]Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ
[2]Εργαστήριο Ακτινολογίας Νοσ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ

Σε δείγμα 30 παιδιών ηλικίας έως 5 ετών που υποβλήθηκαν σε ακτινολογική εξέταση κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης έγινε έλεγχος της σωματικών χαρακτηριστικών, και σε 24 από αυτά μετρήθηκαν οι διαστάσεις των νεφρών υπερηχογραφικά. Για τη σύγκριση με τα τρία μαθηματικά ομοιώματα που χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία, για να προσομοιάζουν παιδιά νεογέννητα, 1 και 5 ετών, οι ασθενείς κατατάχθηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Τα εξωτερικά φυσικά χαρακτηριστικά των παιδιών, καθώς και οι μέσες διαστάσεις των νεφρών των τριών ηλικιακών ομάδων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες διαστάσεις των ομοιωμάτων. Παρατηρήθηκε ότι το βάρος και το ύψος των παιδιών παρουσιάζουν μια εκθετική συνάρτηση με την ηλικία και καλή συσχέτιση. Το εύρος των μετρηθέντων τιμών του μήκους των νεφρών κυμάνθηκε από 4,5-8,2cm και παρατηρήθηκε καλή συσχέτιση με την ηλικία. Όσον αφορά στη σύγκριση με τα μαθηματικά ομοιώματα, βρέθηκε ότι το μαθηματικό ομοίωμα των νεογέννητων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και των άλλων δύο, δείχνουν να έχουν διαστάσεις μικρότερες από τις διαστάσεις των παιδιών σήμερα και συνεπώς για τον ορθότερο υπολογισμό των δόσεων ακτινοβολίας σκόπιμο θα ήταν να λαμβάνεται υπ' όψιν όχι μόνο η ηλικία, αλλά και η σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK