Χρήση της ταξινόμησης BIRADS® (Breast Imaging Reporting And Data System) - Δυσκολίες και χρησιμότητα στην ελληνική πραγματικότητα.

Χρήση της ταξινόμησης BIRADS® (Breast Imaging Reporting And Data System) - Δυσκολίες και χρησιμότητα στην ελληνική πραγματικότητα

Ε. Λουράντος, Α. Κόγια, Ε. Βουτσινάς, Γ. Τούλης, Β. Χρηστάκη, Ε. Σαρίδου, Α. Δαρδούμπας, Θ. Νικολάου

Ακτινολογικό τμήμα, Γ.Ν.Ν. Βόλου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων του μαστογραφικού ελέγχου, που έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και η συσχέτισή τους με τα διεθνή πρότυπα, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση Breast Imaging Reporting And Data System (BIRADS®).
Υλικό-μέθοδος: Στο νοσοκομείο μας διενεργείται μαστογραφικός έλεγχος από το Σεπτέμβριο 2002. Χρησιμοποιήθηκαν τα πορίσματα του αρχείου μας από την αναφερθείσα ημερομηνία έως το Δεκέμβριο 2003, τόσο των μαστογραφιών που έγιναν για προληπτικούς (screening) όσο και για διαγνωστικούς λόγους (diagnostic). Κατόπιν ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες σύμφωνα με το BIRADS Lexicon και στη συνέχεια υπολογίσθηκε η ειδικότητα, η ευαισθησία καθώς και η θετική προγνωστική αξία (PPV).
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 781 ασθενών στην κατηγορία Ι ανήκουν 337 ασθενείς, 284 στη ΙΙ, 127 στην ΙΙΙ, 29 στην ΙV και 4 ασθενείς στην κατηγορία V. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία VI δεν καταχωρήθηκε κανείς, ενώ για όσους τοποθετήθηκαν αρχικώς στην κατηγορία 0, όντας προσωρινή κατηγορία, έγινε επανεκτίμηση και αναλόγως του τρόπου αντιμετώπισής τους, τοποθετήθηκαν σε μία από τις υπόλοιπες.
Συμπέρασμα: Τα ποσοστά ευαισθησίας (88%), ειδικότητας (96,7) και PPV (26.5) του νοσοκομείου μας βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια1,2,3,10. Μικρές διακυμάνσεις και αποκλίσεις παρατηρούνται σε επιμέρους κατηγορίες.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK