Διαδερμικός καθετηριασμός και υπερεκλεκτικός εμβολισμός στην αντιμετώπιση συμβαμάτων ιατρογενούς αιτιολογίας

Διαδερμικός καθετηριασμός και υπερεκλεκτικός εμβολισμός στην αντιμετώπιση συμβαμάτων ιατρογενούς αιτιολογίας

Π. Παππάς, Χ. Νικολάου, Α. Κουρκούνη, Α. Λώσης, Δ. Κολομόδη, Γ. Τζώρτζης

Ακτινολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

Σκοπός: Η εκτίμηση της συνεισφοράς του διαδερμικού υπερεκλεκτικού καθετηριασμού και εμβολισμού στην αντιμετώπιση των αγγειακών βλαβών ιατρογενούς αιτιολογίας.
Υλικό και μέθοδος: Σε διάστημα 5 ετών 9 ασθενείς με αγγειακές βλάβες ιατρογενούς αιτιολογίας αντιμετωπίστηκαν στο Ακτινολογικό Τμήμα του Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό με διαδερμικό καθετηριασμό και υπερεκλεκτικό εμβολισμό του πάσχοντος αγγείου. Έξι εξ αυτών, οι 2 μεταμοσχευμένοι, παρουσίασαν αιματουρία μετά από βιοψία νεφρού. Σε μία ασθενή η αγγειακή βλάβη ήταν τυχαίο εύρημα σε αγγειογραφικό έλεγχο της αρτηρίας του νεφρικού μοσχεύματος, που έγινε λόγω ανάπτυξης αρτηριακής υπέρτασης. Στους λοιπούς 3 ασθενείς παρουσιάστηκε αιμοχολία, συνεπεία διαδερμικής βιοψίας ήπατος στον 1ο ασθενή, διαδερμικής διηπατικής χολαγγειογραφίας και παροχέτευσης χοληφόρων στον 2ο και μετεγχειρητικά στον 3ο. Έγινε εκλεκτική αγγειογραφία της νεφρικής ή της ηπατικής αρτηρίας αντίστοιχα, όπου απεικονίστηκαν οι αγγειακές βλάβες (ψευδοανεύρυσμα ή/και αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, επικοινωνία αγγειακού και χοληφόρου δικτύου αντίστοιχα). Στη συνέχεια, ακολούθησε εμβολισμός των τροφοφόρων κλάδων των βλαβών με μικροτεμαχίδια σπόγγου (Gelfoam) ή/και συρμάτινα μικροέμβολα (microcoils)
Αποτελέσματα: Αντιμετωπίστηκε επιτυχώς η αιματουρία και η αιμοχολία σε όλους τους ασθενείς με μία μόνο συνεδρία καθετηριασμού-εμβολισμού, εκτός από έναν ασθενή με αιμοχολία, στον οποίο χρειάστηκε νέος εμβολισμός. Κανένας εκ των ως άνω ασθενών δεν υποτροπίασε σε διάστημα 2-12 μηνών.
Συμπέρασμα: Ο διαδερμικός καθετηριασμός και ο υπερεκλεκτικός εμβολισμός των αγγειακών βλαβών αποδεικνύεται επαρκής και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των συμβαμάτων ιατρογενούς αιτιολογίας.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK