Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων

(ΦΕΚ 197/12-6-2000)

Προεδρικό Διάταγμα Υπ'αριθμόν 228
Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΈχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Νόμου 2646/98 (ΦΕΚ Α’ 236/98).
 2. Την από 18-6-99 εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 3. Την αριθμ. 14 απόφαση της 150ης Ολομέλειας 15-7-99/19-7-99 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 4. Την αριθμ. 14 απόφαση της 156ης Ολομέλειας 16-12-99 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚΑ'28/97).
 6. Την αριθ. 2850/18-4-2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοι­ας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο" (ΦΕΚ Β' 565/2000).
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
 8. Την αριθμ. 296/2000 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1Εκτέλεση Υπερήχων
 1. Οι υπέρηχοι εκτελούνται:
  α) Από τους Ακτινοδιαγνωοτές, Ακτινοθεραπευτές - Ογκολόγους, για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή ιστών.
  β) Από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητας τους μετά από 6μηνη εκπαίδευση, μετά τη λήψη της ειδικότητας.
  Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων της περίπτωσης 1.β. αποκτάται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από ένα γιατρό Ακτινοδιαγνωστικής ο οποίος προεδρεύει και δύο γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν άδεια εκτέλεσης υπερήχων.

 2. α. Οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν διαθωρακικά υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί 5 μήνες κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους για λήψη ειδικότητας Καρδιολογίας.
  Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται χωρίς εξετάσεις.
  β. Για τις νεότερες τεχνικές, εκτός των ανωτέρω (ECHO STRESS, COLOR KINESIS, DOPPLER TISSUE, IMAGING, HARMONICS) απαιτείται εξάμηνη εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας σε αναγνωρισμένα ειδικά Κέντρα. Ειδικότερα για μεν την διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία, απαιτείται όπως ο εκπαιδευόμενος καρδιολόγος πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 εισαγωγές του γαστροσκοπίου υπό την επίβλεψη γαστρεντερολόγου ή ηχοκαρδιογραφιοτού και να συμμετάσχει και γνωματεύσει σε τουλάχιστον 50 εξετάσεις διοισοφάγειας ηχοκαρδιογραφίας υπό την επίβλεψη του Διευθυντού του εργαστηρίου, δια δε την δυναμική ηχοκαρδιογραφία (με κόπωση ή φαρμακευτική) και την ενδο-στεφανιαία υπερηχογραφία θα πρέπει να συμμετάσχει στη διενέργεια τουλάχιστον 50 εξετάσεων και στην ερμηνεία τουλάχιστον 100 εξετάσεων αντιστοίχως.
  Αναφορικά δε προς τις νεότερες τεχνικές
  COLORKINESIS, DOPPLER, TISSUEIMAGING, HARMONICS θα πρέπει να συμμετάσχει και να γνωματεύσει σε συνολικά εκατό (100) εξετάσεις.

  Οι καρδιολογικές μονάδες που δύνανται να εκπαιδεύσουν καρδιολόγους στις νεότερες τεχνικές πρέπει να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος και επιπρόσθετα στην καρδιολογική μονάδα να λειτουργεί αιμοδυναμικό εργαστήριο.

  Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής.

 3. Όσοι γιατροί με Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας και Καρδιολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους, υποχρεούνται σε 6μηνη εκπαίδευση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης υπερήχων.

 4. Γιατροί με τις κάτωθι ιατρικές ειδικότητες δεν εκτελούν υπερήχους: Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Αλλεργιολογία, Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Ιατροδικαστική, Νευροχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Ρευματολογία, Ιατρική της Εργασίας, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
Άρθρο 2Καθορισμός των οργάνων για κάθε ιατρική ειδικότητα για εκτέλεση υπερήχων.
 • Ακτινολόγοι-Παιδίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων.
 • Αγγειοχειρουργοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα αγγείων (αρτηριών φλεβών).
 • Γαστρεντερολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα ήπατος-σπληνός-παγκρέατος-χοληφόρων καθώς και ενδοσκοπική υπερηχογραφία των οργάνων αυτών.
 • Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων και παρακολούθησης κυήσεως.
 • Καρδιολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα καρδίας και αορτικού τόξου καθώς και διοισοφαγικά.
 • Παθολόγοι-Χειρουργοί-Γενικοί Γιατροί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων της κοιλιακής χώρας.
  Τα όργανα της κοιλιακής χώρας είναι:Ορθοπεδικοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα μαλακών μορίων και αρθρώσεων άνω-κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης.
   • "Περιτοναϊκή κοιλότητα"
   • Κοιλιακή μοίρα οισοφάγου
   • Στόμαχος-"δωδεκαδάκτυλο"
   • Λ. έντερο
   • Π.έντερο
   • Ήπαρ
   • Σπλην
   • Μήτρα-σάλπιγγες-ωοθήκες
   • "Εξωπεριτοναικά όργανα κοιλίας"
   • Πάγκρεας
   • Νεφροί
   • Επινεφρίδια
   • Ουρητήρες
   • Μεγάλα αγγεία
   • Ουροδόχος κύστη
   • Προστάτης
   • Ορθόν
 • Ουρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών-κύστεως-προστάτου.
 • Νεφρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών-ουρητήρων-ουροδόχου κύστεως.
 • Οφθαλμίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το όργανο του οφθαλμού.
 • Ωτορινολαρυγγολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα περιοχής τραχήλου.
 • Ενδοκρινολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα θυροειδούς, παραθυροειδούς και λοιπών ενδοκρινών αδένων.
 • Νευρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα διακρανίως
 • Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή ιστών.
Άρθρο 3Καθορισμός κριτηρίων για την αναγνώριση των Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση των γιατρών στους υπερήχους.
 1. Η εκπαίδευση στους υπερήχους γίνεται σε Νοσοκομειακές Μονάδες Ακτινολογικά Εργαστήρια Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή Τμήματα που εκτελούν τα αντίστοιχα των ειδικοτήτων υπερηχογραφήματα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  α) Χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
  β) Εκτελείται ικανός αριθμός εξετάσεων του κάθε αντικειμένου επί ημερησίας βάσεως.
  γ) Υφίσταται υπεύθυνος της λειτουργίας του Εργαστηρίου του Τμήματος ή της Μονάδας ο οποίος να διαθέτει ανάλογη εμπειρία σε εργαστήριο υπερήχων αντίστοιχο με την ειδικότητα του και να έχει άδεια εκτέλεσης υπερήχων. Αναγκαία, επίσης, θεωρείται η στελέχωση του εργαστηρίου με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον τούτο είναι δυνατό.
  δ) Υπάρχει αρχείο εξετάσεων.
  ε) Το τμήμα διαθέτει τακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά εβδομάδα και ανά μήνα, ενασχόλησης με τους υπερήχους.
  στ) Τα μηχανήματα υπερήχων είναι εγκατεστημένα κατ' αρχήν στο Ακτινολογικό Εργαστήριο για να ε­ξυπηρετούν πολλαπλές χρήσεις αντίστοιχα με την ειδικότητα των Νοσοκομείων, εκτός των μηχανημάτων των Χειρουργικών, Καρδιολογικών και Γυναικολογικών μονάδων λόγω της ιδιαιτερότητας τους.
  Έχουν χρήση των μηχανημάτων οι εκτελούντες την 6μηνη επιπλέον της ειδικότητας εκπαίδευση.
  ζ) Η εκπαιδευτική Μονάδα, Τμήμα ή Εργαστήριο, με ευθύνη του Δ/ντή υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις υπερηχογραφικές πράξεις (κυρίως εκτέλεση και διάγνωση) με ελάχιστο αριθμό ανά μήνα εκπαίδευσης τα 30 υπερηχογραφήματα ανά εκπαιδευόμενο.

 2. 0 εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα εκτέλεσης των υπερηχοτομογραφιών και μετά το πέρας της εκπαίδευσης του λαμβάνει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται πλήρως η δραστηριότητα του και ο αριθμός των πράξεων στις οποίες συμμετείχε.

 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ., αναγνωρίζονται οι νοσοκομειακές μονάδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως κατάλληλες για την εκπαίδευση των ειδικευμένων γιατρών στους υπερήχους και καθορίζεται ο αριθμός των ανώτερο) γιατρών που μπορούν να εκπαιδευθούν στις μονάδες αυτές. 4. Οι γιατροί για την 6μηνη εκπαίδευση στους υπερήχους θα τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
  Η τοποθέτηση θα γίνεται βάσει της σειράς προτεραιότητας των αιτιάσεων των ενδιαφερομένου γιατρών.
Άρθρο 4Μεταβατικές διατάξεις
α. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, σε Καρδιολόγους γιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος.
β. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος, εξάμηνη εκπαίδευση στους υπερήχους.
 
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις;
α. Οι ιατροί που έχουν ήδη αποκτήσει άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων της ειδικότητας τους, μπορούν να εκτελούν υπερηχο­γραφήματα μόνο της ειδικότητας τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Δ/γματος.
β. Οι άδειες εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων στις αγγειολογικές παθήσεις παύουν να ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος Δ/γματος. γ. Από τη δημοσίευση του ιιαρόντος Δ/γματος παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη.
Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.


 

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2000

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας                        Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος                       Δ. Θάνος

 


 

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK