Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

(ΦΕΚ 10/10-4-2001)

Προεδρικό Διάταγμα Υπ'αριθμόν 84


ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας


Άρθρο 1

 1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του γενικού γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου.
 2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) είναι οι ακόλουθοι:
  α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία.
  β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία.
  γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.
  δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

 1. Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α και Β, του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δε διαθέτει κλίνες νοσηλείας.
 2. Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών ιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων, κατά την έννοια του παραρτήματος Α του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή αντιστοίχως, η σύνθεση τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε χρήση χώρο, όπως αυτός περιγράφεται στο τρίτο μέρος του παραπάνω παραρτήματος.
  Το ιδιωτικό πολυϊατρείο ή πολυοδοντιατρείο δε διαθέτει κλίνες νοσηλείας.
  Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες που συνιστώνται, λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Π. Δ /τος.
 3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι μόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής ως εξής:
  α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π. Δ /τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας ή κυτταρολογίας ή παθολογοανατομικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής σε βιολογικά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
  β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β, του παρόντος Π. Δ /τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοιατρικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
  γ. Διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π. Δ /τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για in vivo όσο και για in vitro διαγνωστικές μελέτες, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
 4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας

 1. Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.
 2. Για τη νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) απαιτείται: α) άδεια ίδρυσης και β) άδεια λειτουργίας.
 3. Όμοιες άδειες απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

 1. Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται αποκλειστικά:
  α. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή του οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά τους ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος.
  β. Σε ιατρικές εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
  γ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας, μόνο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, με σκοπό την πραγματοποίηση εξειδικευμένων, σπάνιων και υψηλού κόστους εργαστηριακών εξετάσεων, για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.
  δ. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ή οδοντίατρους της αυτής ειδικότητας, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.
  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση κοινής άδειας, να υποβάλλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά του οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Το Δ.Σ. του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό εργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες ιατρικής και οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
  ε. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες, δύο (2) ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από θετική γνώμη των οικείων ιατρικών ή οδοντιατρικών συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως, εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού. Ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαμβάνεται και αποφασίζει με τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (δ) και μέσα στην ίδια προθεσμία.
 2. Κάθε ιατρός ή οδοντίατρος ή ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία μπορεί να είναι δικαιούχος μίας μόνο άδειας λειτουργίας φορέα Π.Φ.Υ. Η έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο φορέας Π.Φ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ιατρική πράξη εκτός της έδρας του Φ.Π.Υ. επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 του Α.Ν. 1565/39 (ΦΕΚ Α' 16).
 3. Άδειες φορέων Π.Φ.Υ. δε χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Άρθρο 5

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου

 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή οδοντίατρου ή ιατρικής εταιρείας. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή συστέγασης του άρθρου 4, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
 2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος των δικαιούχων.
  β. Τίτλος ειδικότητας, εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
  γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.
  δ. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου, ή οδοντιατρείου ή της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου αντίστοιχα, συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας. Εάν ο ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντίγραφου της αίτησης, μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.
  ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακίνητου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου).
  στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1 /50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρο ύνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος.
  ζ. Επίδειξη πρωτότυπων και υποβολή επίσημων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
  η. Πιστοποιητικό σήμανσης ΟΕ για το χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.
  θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παράβολου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπέρ του δημοσίου.
 3. Στην περίπτωση της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών (οδοντίατρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
  β. Τίτλος ειδικότητας των ιατρών (οδοντίατρων) εταίρων, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
  γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των ιατρών και οδοντίατρων εταίρων.
  δ. Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος και βεβαίωση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρίας στα μητρώα του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.
  ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακίνητου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση σε αυτή ιατρείου ή οδοντιατρείου.
  στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1 /50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού και οδοντίατρου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο ή οδοντιατρείο.
  ζ. Επίδειξη πρωτότυπων και χορήγηση επίσημων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
  η. Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας ΟΕ για το χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.
  θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

Άρθρο 6

Άδεια ίδρυσης

 1. Πριν από την ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή χρησιμοποίηση κτιρίου ή οικήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικίας Ν.Α. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10 του παρόντος Π. Δ /τος.
 2. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης προϋποτίθεται ότι:
  α. Δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις και τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας ή από άλλες ειδικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.
  β. Ο προβλεπόμενος για τη λειτουργία του εργαστηρίου χώρος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α του παρόντος Π. Δ /τος.
  γ. Ο δικαιούχος έχει λάβει άδεια σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εάν πρόκειται για εξεταστική μονάδα στην οποία θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
  δ. Προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 7 του παρόντος δικαιολογητικά.

Άρθρο 7

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του άρθρου 6 του παρόντος απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή ιατρικής εταιρείας. Στην περίπτωση του κοινού εργαστηρίου οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
 2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Άδεια άσκησης του ιατρικού (οδοντιατρικού) επαγγέλματος.
  β. Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ /τος.
  γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.
  δ. Στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου και της απλής συστέγασης, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου συμφωνητικό λειτουργίας, μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.
  ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1 /50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β. Σε περίπτωση συστέγασης ή ιατρικής εταιρείας, στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού που χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α του παρόντος Π. Δ /τος.
  στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό της μονάδας, τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του παρόντος Π. Δ /τος.
  ζ. Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
  η. Προσκόμιση άδειας σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφόσον θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί στο όνομα εταίρου, ο οποίος εισφέρει τις υπηρεσίες του και τη χρήση του εξοπλισμού.
  θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου υπέρ του δημοσίου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.
 3. Σε περίπτωση ιατρικής εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα ακόλουθα, εκτός από αυτά της προηγούμενης παραγράφου, δικαιολογητικά:
  α. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών (οδοντίατρων) εταίρων και των επιστημονικά υπεύθυνων, καθώς και των λοιπών επαγγελματιών υγείας.
  β. Τίτλος αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας των ιατρών εταίρων και των επιστημονικά υπεύθυνων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
  γ. Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, και βεβαίωση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρίας στα μητρώα του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντίγραφου της αίτησης, μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.

Άρθρο 8

Άδεια λειτουργίας

Ο δικαιούχος, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης οφείλει μέσα στο χρόνο της ισχύος της άδειας αυτής, να εφοδιασθεί και με ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.

Άρθρο 9

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του δικαιούχου.
β. Άδεια ίδρυσης.
γ. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακίνητου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω εργαστήριο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση φορέα Π.Φ.Υ.
δ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επίσημων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
ε. Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας ΟΕ για το χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό.
στ. Προσκόμιση ειδικής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφόσον θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η παραπάνω άδεια εκδίδεται είτε στο όνομα της εταιρείας είτε στο όνομα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισμό κατά χρήση.
ζ. Ονομαστική κατάσταση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
η. Εάν πρόκειται για Α.Ε. υποβάλλεται ονομαστικός κατάλογος των μετόχων που κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ξεχωριστή κατάσταση των ειδικευμένων ιατρών, που η συμμετοχή τους υπολογίζεται στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

Άρθρο 10

Επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ.

 1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
  α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εδρεύει στην οικεία Ν.Α.
  β. Έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο ηλεκτρολόγο ή υγιεινολόγο μηχανικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή της οικείας Περιφέρειας ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά ορίζεται από το Νομάρχη.
  Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του Π. Δ/ τος 247 /1991 (ΦΕΚ Α'93).
 2. Έργο της επιτροπής είναι:
  α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
  β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ.
  γ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ /τος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Άρθρο 11

 1. Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση ότι μόνη η ιδιότητα του εταίρου δεν προσδίδει στον ιατρό, κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, την ιδιότητα του εμπόρου. Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων:
  α.. Οι εταιρείες αυτές είναι ιατρικές (οδοντιατρικές). Ο όρος "ιατρική" (οδοντιατρική) εταιρεία αναγράφεται υποχρεωτικά στην επωνυμία τους, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
  β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, αποκλειστικά και μόνο, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας.
  γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ, στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των επιστημονικά υπεύθυνων και του επιστημονικού διευθυντή.
  Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο (2) μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου.
  ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.
  στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως επιστημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
  ζ. Ο επιστημονικός δ/ντής και το επιστημονικό συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.
  η. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων και ο επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Π.Φ.Υ. Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από ένα φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το λοιπό ιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο (2) φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
  θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
  ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας, ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.
  ια. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπευθύνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
  ιβ. Ιατρικές εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στη δημιουργία θέσης γενικού διευθυντή, ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
 2. Επί προσωπικής ιατρικής εταιρείας εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί (οδοντίατροι) και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. Η πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ' αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρίας. Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική (οδοντιατρικής) εταιρεία Π.Φ.Υ. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.
 3. Επί ιατρικής Ε.Π.Ε. ισχύουν τα εξής:
  α. Εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές.
  β. Περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας, απ' αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας.
  γ. Ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου.
  δ. Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρία Π.Φ.Υ. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.
  ε. Επί μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπεύθυνων και του επιστημονικού διευθυντή ασκούνται από τον ιατρό που είναι ο μοναδικός εταίρος.
 4. Επί ανωνύμων εταιριών ισχύουν τα εξής:
  α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75).
  β. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αναλαμβάνεται ολόκληρο, από ιατρούς διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων. Επιτρέπεται, όμως, και η περιορισμένη συμμετοχή: 1. Ιατρών διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων. 2. Ιατρών χωρίς ειδικότητα και λοιπών επιστημόνων του τομέα της υγείας, πτυχιούχων ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι, όπως βιολόγων, ακτινοφυσικών, πυρηνικών φυσικών, χημικών, κλινικών χημικών, βιοχημικών, ψυχολόγων, νοσηλευτών. 3. Φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός του χώρου της υγείας.
  Εάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου μετέχουν αφενός ειδικευμένοι ιατροί και αφετέρου φυσικά πρόσωπα εκτός του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51% και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Σε περίπτωση που μετέχουν αφενός ιατροί ειδικευμένοι και αφετέρου ιατροί χωρίς ειδικότητα μαζί με άλλους επιστήμονες του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51% και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Εάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχουν μέτοχοι και των τριών παραπάνω κατηγοριών, το κατώτατο ποσοστό των ειδικευμένων ιατρών ορίζεται σε 51% και το άθροισμα των ποσοστών των άλλων δύο κατηγοριών σε 49%. Οι ίδιες αναλογίες τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τυχόν αντίγραφα θεωρούνται άκυρα και δε λαμβάνονται υπόψη. Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες υφίσταται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
  Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό (51%) των ειδικευμένων ιατρών είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ' αυτών ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. Οι κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 49% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
  γ) Όσοι από τους ειδικευμένους ιατρούς (μετόχους) του προηγούμενου εδαφίου (β) κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, με κοινή δήλωση τους, να διορίσουν το 1/5 των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
  δ) Ο ιατρός (οδοντίατρος) μέτοχος ιατρικής Α.Ε. απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού, σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Π.Φ.Υ. της Α.Ε. Εάν η συμμετοχή του ιατρού μετόχου υπολογίζεται στο ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο ελέγχεται από ειδικευμένους ιατρούς, απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατομικά το επάγγελμα.
  ε) Κάθε πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος Π. Δ/τος.
 5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητα της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς τις διατάξεις του παρόντος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
  Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτουμένων μελών.
 6. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο ειδικές προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λόγω θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αναστολής πέραν των έξι (6) μηνών ή παύσης από το ιατρικό λειτούργημα κάποιου από τους ιατρούς (οδοντίατρους) εταίρους ή μετόχους, ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως φορέα Π.Φ.Υ, εκτός εάν υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα με την είσοδο στην εταιρία, δυνάμει ειδικών ρυθμίσεων του καταστατικού ή κατόπιν συμφωνίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, άλλου ιατρού ή οδοντίατρου αντίστοιχης ειδικότητας. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ αποτελεί λόγο ανάκλησης και της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση αυτής.
 7. Οι συμβάσεις με το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους καταρτίζονται μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισμών.
 8. Οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία υγείας απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ιατρικών εταιρειών του παρόντος Π. Δ/τος.
 9. Η ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.
 10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Όροι Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας

Άρθρο 12

Τεχνικές προδιαγραφές
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημάτων:
1. Παράρτημα Α, όσον αφορά τους χώρους.
2. Παράρτημα Β, όσον αφορά τον εξοπλισμό.


Άρθρο 13

Διακοπή λειτουργίας - Ανάκληση άδειας λειτουργίας

 1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανακαλείται σης ακόλουθες περιπτώσεις:
  α. Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαράστασης του μοναδικού δικαιούχου ή λύσης της εταιρίας.
  β. Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
  γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.
  δ. Σε περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος των αδειών, που προβλέπονται από τον κανονισμό ακτινοπροστασίας, προκειμένου για εργαστήρια ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
  ε. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος Π. Δ/τος.
  στ. Εάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με·τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
  ζ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον φορέα Π.Φ.Υ, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ιατρικό καθώς και παραϊατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που κατέχει οργανική θέση σε υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.
  Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου νομάρχη, η οποία εκτελείται, σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης, από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα.
  Η λειτουργία ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ή τμήματος αυτού επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, ύστερα από αίτημα του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης του κτιρίου και του εξοπλισμού.

Άρθρο 14

Ειδικές απαγορεύσεις

Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, που προβλέπεται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά, που κατέχουν ήδη μια άδεια σε οποιαδήποτε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της χώρας.
2. Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ:
α. Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τις οποίες ο ιδιωτικός φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου γι' αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού.
β. Η παροχή από ιδιωτική κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας.
γ. Η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, με οποιαδήποτε νομική μορφή, χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες.
δ. Η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και η λειτουργία του αυτού φορέα σε μη συνεχόμενα κτίρια. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
ε. Η λειτουργία του φορέα σε χώρο που χρησιμοποιείται και για κατοικία.
στ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής - οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δε διαθέτουν κλίνες νοσηλείας.
ζ. Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία.
η. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά, χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, εφόσον γι' αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα της ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδιολόγο που διενήργησε τη δοκιμασία κόπωσης.
θ. Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ή της κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων (φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκ-φεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας Π.Φ.Υ. έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση της άδειας λειτουργίας, έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση των δειγμάτων σε άλλο συγκεκριμένο φορέα Π.Φ.Υ ή σε συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν τις εξετάσεις αυτές.
ι. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία.


Άρθρο 15

Ιατρική διαφήμιση

Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.
Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΡΗΡΙΟ" ή "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ", συνοδευόμενες από την ένδειξη "ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." ή "ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." κ.λπ. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε όλη τη χώρα.
Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ" η "ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΟ" ή "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α' 217), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α' 165).

ΤΜΗΜΑ Β'

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων.
Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από:
α) Μία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς τους χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης).
β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον πίνακα μετρικών στοιχείων.
Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων

Α/Α
Χώροι
Τ.Μ.
(m2)
Ελάχιστη Διάσταση
Αναλογία Χώρων
Παρατηρήσεις
1
Αίθουσα ακτινοδιαγνωστικού
15.00
3.00
Για μία θέση εξέτασης Χ.Κ.Χ.*
Περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήριο
α) Ακτινογράφηση και Ακτινοσκόπηση
20.00
β) Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση
15.00
2
Αίθουσα Μαστογραφείου
10.00
2.40
Για μία θέση εξέτασης Χ.Κ.Χ* Με χειριστήριο και αποδυτήριο
3
Αίθουσα Ορθοπαντογράφου
6.00
2.40
Για μία θέση εξέτασης Χ.Κ.Χ.* Με χειριστήριο
4
Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας
10.00
2.80
Για μία θέση εξέτασης Χ.Κ.Χ* Με χειριστήριο
5
Αίθουσα υπερηχογράφου
8.00
2.40
Χ.Κ.Χ*
6
Αίθουσα αξονικού τομογράφου
25.00
3.60
Με χώρους χειριστηρίου, computer και αποδυτήριο Χ.Κ.Χ.*
7
Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου
44.00
4.00
Με χώρους χειριστηρίου, computer-gradient και προετοιμασίας ασθενή με αποδυτήριο Χ.Κ.Χ.*


Βοηθητικοί χώροι

8
Εμφανιστήριο
3.00
2.00
Για μία ή περισσότερες αίθουσες Σε κεντρική θέση με χώρο φύλαξης υγρών εμφάνισης
9
Αποθήκη αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων
3.00
1.40
Για 1-4 αίθουσες.
Για περισσότερες προστίθενται 0.5 m^2 ανά αίθουσα
Με θωρακισμένο χώρο φύλαξης ακτινοδιαγνωστικών films
10
W.C. ασθενών συμβατικού ακτινολογικού
1.50
1.00
Για 1-4 αίθουσες Σε άμεση επαφή με την αίθουσα


Χώροι Υποστήριξης

11
Υποδοχή, Γραμματεία - Λογιστήριο
5.00
2.00
Απαιτείται για περισσότερες από 2 αίθουσες Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της
12
Αναμονή
7.00
2.50
Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 3 m^2 ανά αίθουσα
13
Γραφείο ιατρών
7.00
2.50
Για περισσότερους από ένα γιατρό προστίθενται 3 m^2 ανά γιατρό
14
Γραφείο ακτινοφυσικού ιατρικής
7.00
2.40
Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ακτινοπροστασίας Χ.Κ.Χ.
15
Γραφείο δακτυλογράφησης διαγνώσεων
4.00
1.60
Απαιτείται για περισσότερες από 4 αίθουσες Να έχει εύκολη επικοινωνία με το γραφείο γιατρών και τη γραμματεία Χ.Κ.Χ
16
Χώρος ανάπαυσης προσωπικού office
5.00
1.80
Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 1.5 m^2 ανά αίθουσα Χ.Κ.Χ.
17
W.C. κοινού - προσωπικού Ανά 4 αίθουσες
18
Χώρος ακάθαρτων και ειδών καθαριότητας
2.00
1.20
Για πάνω από 2 αίθουσες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού
1. Χ.Κ.Χ.* = Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK