George

George

Ενεργείς δόσεις εξετάσεων στην Ακτινολογία και την Πυρηνική Ιατρική

A. Γεωργαντζόγλου1, A. Καραΐσκου2, A. Σαμαρτζής3

1: Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών  2: Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Κεντρική Κλινική Αθηνών  3: Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συνεισφέρει  σημαντικά στην εισαγωγή και εφαρμογή πολλών  νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών,  τόσο στο χώρο της Ακτινολογίας όσο και  στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής. Η εφαρμογή  αυτών συνεπάγεται την αναγκαιότητα της γνώσης  των δόσεων που δέχεται ο ασθενής μέσω του  μεγέθους της ενεργού δόσης. Η παρούσα έρευνα  εστιάζει, πρωτίστως, στη συλλογή και καταγραφή  των ενεργών δόσεων για κάθε τομέα χωριστά,  ώστε να δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη  αλλά και σύγκριση των τιμών των ενεργών  δόσεων. Η έρευνα εστιάζει επίσης στη σύγκριση  των τιμών αυτών με την ενεργό δόση που δέχεται  ένας εξεταζόμενος από μία απλή οπισθοπρόσθια  ακτινογραφία θώρακος (0,02mSv) αλλά και με τη  μέση παγκόσμια έκθεση σε ακτινοβολία υποβάθρου (2,4mSv/χρόνο), δίνοντας την ευκαιρία για  περαιτέρω σύγκριση των τιμών. Παρατηρήθηκε ότι  οι απλές ακτινολογικές εφαρμογές είναι τεχνικές  που συνεισφέρουν σε χαμηλές ενεργές δόσεις, με  το 95,2% των εξετάσεων να δίνουν τιμές 0-4mSv.  Αντίθετα, η χρήση του αξονικού τομογράφου  ανεβάζει τις τιμές σε μεγαλύτερα επίπεδα ώστε  να προσδώσει τα επιθυμητά πλεονεκτήματα στην  εικόνα, ενώ οι επεμβατικές τεχνικές μπορούν να  συνεισφέρουν σε ακόμη μεγαλύτερες δόσεις που  φτάνουν μέχρι και τα 60mSv. Στην πυρηνική  Ιατρική, οι ενεργές δόσεις ποικίλουν πολύ, από  0,0074mSv έως 27,8mSv, με το 67,5% όμως  των ενεργών δόσεων να βρίσκονται να δίνουν τιμές μεταξύ 0,2 και 8mSv.

Read more...

Εγκεφαλικό απόστημα σε ασθενή με νόσο Osler - Weber - Rendu και αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες στον πνεύμονα. Παρουσίαση περιστατικού

Ε. Λαζαρίδου, Αικ. Μπέκα, Ι. Δεληγιάννης, Δ. Έξαρχος, Δ. Χονδρός

Τμήμα Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου,  Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρουσία εγκεφαλικού αποστήματος σε  ασθενή με νόσο Osler - Weber - Rendu αποτελεί  σπάνια επιπλοκή με υψηλή θνητότητα. Τα παράδοξα  σηπτικά έμβολα ενοχοποιούνται ως αιτιολογικός  παράγοντας στους ασθενείς με πνευμονικές  αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες και αφορούν  στο 5-10% αυτών. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση  περιστατικού εγκεφαλικού αποστήματος  σε έδαφος νόσου Osler -Weber -Rendu και  αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών στον πνεύμονα,  με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Read more...

Πρότυπα εμπλουτισμού των κακοηθών βλαβών στην μαγνητική μαστογραφία

Ν. Κοτζιαμάνη, Ι. Κουτσαμπασοπούλου, Α. Άγριου, Α. Μπιντούδη,  Δ. Κωνσταντίνου, Γ. Ροδοκαλάκης, Τ. Μαλκότση, Φ. Γκουτσαρίδου

Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης  «Παπαγεωργίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μαγνητική μαστογραφία μετά από ενδοφλέβια  χορήγηση σκιαγραφικού συμβάλλει σημαντικά  στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού γιατί παρέχει  πληροφορίες όχι μόνο για τη μορφολογία  μίας βλάβης, αλλά και για την αιμάτωση και τη  φαρμακοκινητική της συμπεριφορά. Σκοπός της  εργασίας μας είναι να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά  αυτά σε 75 περιστατικά ασθενών με καρκίνο  του μαστού που υποβλήθηκαν σε μαγνητική  μαστογραφία στο τμήμα μας. Στα αποτελέσματα  μας, τα συχνότερα ευρήματα που σχετίζονταν με  κακοήθεια ήταν η μάζα με ανώμαλα ή ακτινωτά  όρια, η τμηματική κατανομή περιοχής εμπλουτισμού,  ενώ πλέον ειδικό εύρημα υπέρ κακοήθειας  ήταν η γρήγορη και έντονη πρόσληψη του  σκιαγραφικού στην αρχική φάση της δυναμικής  εξέτασης.

Read more...

Εστιακές ασύμμετρες πυκνότητες στους μαστούς

Ι. Κουτσαμπασοπούλου, Ν. Κοτζιαμάνη, Δ. Κωνσταντίνου,  Α. Μπιντούδη, Α. Άγριου, Γ. Ροδοκαλάκης, Τ. Μαλκότση

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε  τις εστιακές ασύμμετρες περιοχές στο μαστό,  γιατί μπορεί να υποκρύπτουν την παρουσία νεοπλάσματος,  ειδικά αν αυτό συνοδεύεται από  ψηλαφητή μάζα.   Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να  περιγράψει τους διαφόρους τύπους των ασύμμετρων  μαστών, σύμφωνα με τα μαστογραφικά  και υπερηχογραφικά ευρήματα.   Μέθοδος-Υλικό: Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική  μελέτη στο τμήμα μαστού του εργαστηρίου  μας, σε 153 γυναίκες (ηλικίας 36 έως 67  ετών), που υπεβλήθησαν σε μαστογραφικό και  υπερηχογραφικό έλεγχο. Τα κριτήρια εισόδου των  επιλεγμένων γυναικών στη μελέτη μας ήταν:1) η  παρουσία ασύμμετρου ιναδενικού ιστού, 2) πυκνές  περιοχές που εμφανίζονται σε μία προβολή, 3)  διαταραχή στην αρχιτεκτονική δομή του μαστού,  4) εστιακή ασυμμετρία. Στη συνέχεια τα ευρήματα  αξιολογήθηκαν με υπερηχογραφικό έλεγχο σε  συνδυασμό με το κλινικό ιστορικό της ασθενούς  και τη σωστή χρήση του συστήματος BI-RADS.   Αποτελέσματα: 63 ασθενείς (ποσοστό 41%)  παρουσίασαν μαστογραφικά πυκνές περιοχές  σε μία από τις δύο προβολές. Σε 42 ασθενείς,  ποσοστό που αντιστοιχεί στο 28%, το ινοαδενικό  στοιχείο παρουσίασε ποσοτική ασυμμετρία συγκριτικά  στους δύο μαστούς. Εστιακή ασυμμετρία  και στις δύο προβολές απεικονίστηκε σε 34 ασθενείς  (ποσοστό 22%). Τέλος, σε 14 ασθενείς  (ποσοστό 9%) απεικονίστηκαν διαταραχές στην  αρχιτεκτονική του μαστού.   Συμπεράσματα: Η ασύμμετρη κατανομή του  ιναδενικού στοιχείου στους δύο μαστούς και οι  πυκνότητες που εμφανίζονται στη μία προβολή  ή και στις δύο προβολές δεν σχετίζονται με την  ύπαρξη κακοήθειας, εκτός αν υπάρχει ψηλαφητό  εύρημα ή διαταραχή στην αρχιτεκτονική του μαστού.  Στις περιπτώσεις αυτές, το υπερηχογράφημα  είναι καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση  των ευρημάτων και τη διενέργεια βιοψίας, ώστε  να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της κακοήθειας

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK