Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων: Μια γενική θεώρηση

Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων: Μια γενική θεώρηση

Μ. Γκέλη [1], Α.Ν. Χαλαζωνίτης [2], Ι.Α. Αποστολάκης [3]

[1] Α΄ Ακτινολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών"Ο Άγιος Σάββας"
[2] Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Αλεξάνδρα"
[3] Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα


Περίληψη
Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση της εισαγωγής νέων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη όλων των βασικών διαδικασιών που επιτελούνται σε αυτά, τόσο διαχειριστικών όσο και κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών πληροφοριακών συστημάτων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τον τομέα ιατρική απεικόνιση, με ειδικότερο στόχο να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή τρόπων εργασίας, που θα εκμεταλλεύονται όσο το δυνατό καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει το καινούργιο σύστημα, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ποιότητα περίθαλψης του ασθενούς. Αναλύονται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακτινολογικών εξετάσεων και τα συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης, ηλεκτρονικής διαχείρισης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK