Νεφρικό ογκοκύττωμα: Υπερηχογραφία και παθολογοανατομική συσχέτιση.

Νεφρικό ογκοκύττωμα: Υπερηχογραφία και παθολογοανατομική συσχέτιση.

Ι. Μοσχούρης [1], Χ. Γλαβά [2], Ν. Βαΐτσης [2], Ο. Αναστασοπούλου [3], Ι. Κορνέζος [1], Σ. Φιλαδιτάκης [1], Δ. Ματσαϊδώνης [1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Π. "Τζάνειο"
[2] Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Π. "Τζάνειο"
[3] Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Πρέβεζας "Ασκληπιός"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η παρουσίαση και αξιολόγηση των υπερηχογραφικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών του νεφρικού ογκοκυττώματος.
Υλικό-Μέθοδος: Με βάση τα αρχεία του παθολογοανατομικού τμήματος, έγινε αναδρομική μελέτη των ογκοκυττωμάτων τα οποία εξαιρέθηκαν κατά τα τελευταία 61/2 χρόνια. Τα αποτελέσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων και τα αντίστοιχα υπερηχογραφικά και κλινικά δεδομένα συνελέγησαν και αναλύθηκαν.
Αποτελέσματα: 5 ογκοκυττώματα, με διάμετρο 3,8-8 εκ., ευρέθησαν σε ένα σύνολο 218 εξαιρεθέντων νεφρικών όγκων (συχνότητα: 2,3%). Μακροσκοπικά ήταν καστανόφαια ή κιτρινόφαια και καλώς περιγεγραμμένα. Ένας όγκος παρουσίαζε κεντρική ουλή και ένας άλλος αιμορραγικές διαποτίσεις. Μικροσκοπικά αποτελούνταν από τυπικά ογκοκύτταρα. Υπερηχογραφικώς ήταν ισο-, ή ελαφρώς υπερηχογενή σε σύγκριση με τον νεφρικό φλοιό. 4 εκ των όγκων είχαν ομοιογενή ηχοδομή (με εξαίρεση την κεντρική ουλή) και ένας ήταν ελαφρώς ανομοιογενής. 3 από τους όγκους μελετήθηκαν με έγχρωμο Doppler και 2 εξ΄αυτών με σκιαγραφικό μέσο υπερήχων. Ο ένας εξ΄αυτών παρουσίασε διάταξη αγγείων η οποία παρέπεμπε στο τυπικό αγγειογραφικό πρότυπο του "ακτινωτού τροχού". Όλα τα προαναφερθέντα απεικονιστικά ευρήματα έχουν παρατηρηθεί και σε νεφρικά καρκινώματα.
Συμπέρασμα: Δεν υπάρχουν υπερηχογραφικά σημεία ειδικά για το νεφρικό ογκοκύττωμα. Τα σαφή όρια, η ομοιογενής ηχοδομή, η κεντρική ουλή και το υπερηχογραφικό αντίστοιχο του προτύπου του "ακτινωτού τροχού" είναι χρήσιμα ενδεικτικά σημεία. Η ιστοπαθολογική διάγνωση είναι συνήθως περισσότερο ευχερής.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK